Committee

                                  

From Right to Left:

President: Wenkai Zhang

Vice President: Jiongsheng Xie

Treasure: Jiacheng Bao

Public Relations: Mingtong Li

Sports: Zhongxia Zhangxi

External Secretary: Yvonn NG

Internal Secretary: Yunkun Yang

Secretary: Xintong Qu

IT: Quan Gao

General: Zhiyun Wang